1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.kanapes4you.gr (στο εξής «Ιστοσελίδα»), διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (ιδίως το Π.Δ. 131/2003, το οποίο αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε.), καθώς και από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει με τυχόν τροποποιήσεις), που διέπει τις πωλήσεις προϊόντων από απόσταση.
 • Με την είσοδό σας στο ανωτέρω ηλεκτρονικό κατάστημα δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.
 • Η ιστοσελίδα αποτελεί δικτυακό τόπο – ηλκτρονικό κατάστημα που προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων με την προϋπόθεση της πλήρους αποδοχής των παρόντων όρων, τους οποίους καλείται ο χρήστης/επισκέπτης να μελετήσει προσεκτικά.
 • Η Ιστοσελίδα δηλώνει ότι δραστηριοποιείται εμπορικά ως μεταπωλητής και δεν τυγχάνει κατασκευαστής ή εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος ή εμπορικός διανομέας ή προμηθευτής στην ελληνική αγορά των προϊόντων τα οποία πωλεί. Ως εκ τούτου δεν παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση για τα προϊόντα αυτά και η ευθύνη της περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ του νόμου προβλεπόμενη, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στον όρο 3 του παρόντος. Τα πωλούμενα προϊόντα καλύπτονται κατά περίπτωση με εγγύηση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του αντιπρόσωπου ή του εμπορικού διανομέα ή του προμηθευτή τους και ο πελάτης δύναται να πληροφορείται την πολιτική και τους όρους εγγύησης για κάθε προϊόν κατόπιν επικοινωνίας του με την εταιρεία μας. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ιστοσελίδα δεν παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπηρεσίες και ιδίως συμβουλευτικές ως προς την σκοπιμότητα αγοράς συγκεκριμένου προϊόντος, ενόψει συγκεκριμένης εργασίας η οποία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Συνεπώς, το ηλεκτρονικό κατάστημα ούτε θα ευθύνεται έναντι του πελάτη, ούτε εγγυάται έναντι του πελάτη προστασία για την καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή εργασία.
 • Προϋπόθεση για την χρήση της Ιστοσελίδας είναι η πλήρης, ανεπιφύλακτη και αναντίρρητη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσεως χωρίς καμία εξαίρεση. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης/πωλητής, ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με τους παρόντες όρους, θα πρέπει να απέχει της χρήσης της Ιστοσελίδας.
 • Xρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, τις σελίδες και τις υπηρεσίες του τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί με τους κάτωθι εκτιθέμενους όρους και τις συνθήκες χρήσης και κάνει χρήση αυτού με δική του ευθύνη. Αυτούς τους όρους η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει στο σύνολο ή μέρος τους οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά τους όρους αυτούς για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση που η «Ιστοσελίδα» έχει προβεί σε τροποποίηση αυτών, και ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης συνεχίσει την χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται και την αποδοχή από μέρους του και αυτών των νέων όρων.
 • Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση της Ιστοσελίδας, αλλά όπως γνωστοποιήσει στην τελευταία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών. o Αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελεί η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, όπως αυτή παρατίθεται κατωτέρω στην §10 του παρόντος.

2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ο χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος στις υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» θα πρέπει:

 • Να είναι άνω των 18 ετών
 • Ικανός για κάθε δικαιοπραξία.
 • Να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στην ιστοσελίδα στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του.
 • Να ενημερώνει επιμελώς τον λογαριασμό του στην «Ιστοσελίδα» άμεσα για κάθε μεταβολή/τροποποίηση των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και να επιμελείται τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν, ότι θα κάνουν σύννομη και ορθή χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και ότι θα τηρούν τους κώδικες δεοντολογίας, μη προβαίνοντας σε πράξεις ή παραλείψεις παράνομες και επιζήμιες για την ιστοσελίδα και για τους λοιπούς χρήστες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι χρήστες απαγορεύεται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό να προκαλέσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας», να αποκτήσουν πρόσβαση, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους συμπεριφοράς, οι χρήστες υποχρεούνται σε αποζημίωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας, που ενδεχομένως υποστεί η «Ιστοσελίδα» από τις ενέργειες ή παραλείψεις τους.

Χρήστες κάτω των 18 ετών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» με την συνδρομή ή/και υπό την επίβλεψη του γονέα ή κηδεμόνα τους. Σε αυτήν την περίπτωση ο ενήλικας γονέας ή κηδεμόνας λογίζεται ως ο χρήστης/επισκέπτης και ευθύνεται εξολοκλήρου για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ανηλίκου.

Ο χρήστης/Επισκέπτης δεν επιτρέπεται να καταχωρεί εγγραφές, φωτογραφίες, δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που αφορούν πολιτικές απόψεις, θρησκευτικά στοιχεία, εθνικά χαρακτηριστικά, διακρίσεις φύλου, και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή άλλα προσωπικά στοιχεία που είναι ενδεχόμενο να παραβιάζουν την προσωπικότητα του ή να έρχονται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη ή με διατάξεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής νομοθεσίας.

Τόσο η αποστολή όσο και το περιεχόμενο οποιουδήποτε υλικού που παρέχεται από τους χρήστες/επισκέπτες αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/επισκεπτών. o Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, την ισχύουσα φορολογία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα ετέρων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της «Ιστοσελίδας».

Επιπλέον ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να μην εμπλέκεται, να μην υποστηρίζει ή να μην ενθαρρύνει άλλους να εμπλέκονται σε οποιαδήποτε φύσης μετάδοση, φόρτωση, ανέβασμα, αποστολή e-mail, ή με οπoιονδήποτε τρόπο παροχή στην «Ιστοσελίδα» πληροφοριών, οι οποίες:

 • Είναι παράνομες, επιβλαβείς, απειλητικές, προσβλητικές, δυσφημιστικές, άσεμνες, και προσβάλλουν τρίτους,
 • Δεν αντιστοιχούν ούτε σχετίζονται με αληθινή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή είναι προϊόν/αποτέλεσμα πλαστοπροσωπίας οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού,
 • Είναι εμπιστευτικές και απαγορεύεται να γνωστοποιούνται στο κοινό βάσει νόμιμων ή/και συμβατικών περιορισμών
 • Παραβιάζουν σχετικά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα συγγενή ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και
 • Περιέχουν ιούς, αυθαίρετες ή άνευ εξουσιοδότησης διαφημίσεις, προεκλογικά μηνύματα, προσκλήσεις ή διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων αλυσιδωτών επιστολών, μαζικής αλληλογραφίας ή οποιαδήποτε μορφής spam.

Οι χρήστες δεσμεύονται, ότι τα στοιχεία, τα οποία γνωστοποιούν στην «Ιστοσελίδα» είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη, είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτουν μετά την εγγραφή τους. o Ο χρήστης/επισκέπτης θα πρέπει να κρατά μυστικό τον κωδικό πρόσβασης του, ο οποίος δίνεται κατά την εγγραφή του. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τις δραστηριότητες ζημίες και οφειλές που πιθανόν προκύψουν από τον λογαριασμό τους λόγω μη επαρκούς προστασίας του κωδικού. Επιπλέον υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την «Ιστοσελίδα» σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτού ή παραβίασης ασφαλείας του λογαριασμού τους, και φέρουν την πλήρη ευθύνη οποιασδήποτε ζημίας ήθελε προκληθεί από την ενδεχόμενη ανακρίβεια των στοιχείων αυτών ή από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου ή/και υλικού τοποθετεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα/ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου αυτού. Τυχόν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής, της υπόληψης, της προσωπικότητας, των προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων που έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη, υπεύθυνος για την αποκατάσταση θα είναι αποκλειστικά ο ίδιος, ήτοι ο χρήστης.

Η «Ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης ή αφαίρεσης υλικού ή/και εγγράφου, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ή/και με την κείμενη νομοθεσία και συναλλακτικά ήθη, ενημερώνοντας αυτόν που προέβη στην καταχώρηση, άμεσα, ολικά ή μερικά. Επίσης η «Ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας καθώς και να αλλάξει ανά πάσα ώρα τα κριτήρια αποδοχής των χρηστών/επισκεπτών και τους όρους χρήσης.

Στην περίπτωση που εγγεγραμμένα μέλη της «Ιστοσελίδας» προβούν σε αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας, η τελευταία έχει δικαίωμα άμεσης διαγραφής τους από την λίστα των εγγεγραμμένων μελών και απαγόρευσης 5 προσβάσεώς τους στην «Ιστοσελίδα», επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της από την ως άνω αθέμιτη χρήση.

Τα μέλη θα πρέπει να τηρούν τον λογαριασμό τους συνεχώς ενημερωμένο και ακριβή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης. Επιπροσθέτως, προκειμένου τα μέλη να μπορούν να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες προϊόντων στην «Ιστοσελίδα» θα πρέπει να παρέχουν έγκυρους τρόπους πληρωμής όπως πιστωτική κάρτα σε ισχύ, αντικαταβολή ή τραπεζική κατάθεση. o Απαγορεύεται η μεταβίβαση του λογαριασμού σε τρίτους.

Οι υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες σε μέλη που έχουν τεθεί προσωρινά ή επ’ αόριστον σε διαθεσιμότητα. Η «Ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οριστικά ανεπιβεβαίωτους ή μη ενεργούς λογαριασμούς.

3. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ως ελαττωματικό προϊόν μπορεί να θεωρηθεί ένα προϊόν το οποίο θα παραληφθεί από τον πελάτη σε μη ικανοποιητική εμπράγματη κατάσταση (πχ σπασμένο κ.λπ.), ή μη λειτουργικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως ελαττώματα απλές φθορές της συσκευασίας του προϊόντος εφόσον το προϊόν είναι σε ικανοποιητική εμπράγματη κατάσταση και λειτουργικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Σε περίπτωση ευθύνης της «Ιστοσελίδας» για πραγματικό ελάττωμα και έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος ο πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα ενός προϊόντος συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της «Ιστοσελίδας» και του πελάτη. Υπαναχώρηση από την σύμβαση πώλησης για άλλους λόγους δεν επιτρέπεται, με την επιφύλαξη του προβλεπόμενου υπό του νόμου δικαιώματος (νόμιμης) υπαναχώρησης στην περίπτωση των καταναλωτικών συμβάσεων που συνάπτονται από απόσταση (βλ. όρο 13 του παρόντος). Εάν ο πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. o Στην περίπτωση όπου ο πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα οφείλει να δηλώσει το προϊόν ως ελαττωματικό αμέσως μετά την παράδοση (εντός της ίδιας ημέρας) ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (αν πρόκειται για αργία ή μη εργάσιμες ώρες) στα δημόσια στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον πελάτη, η «Ιστοσελίδα» επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση των ελαττωμάτων του προϊόντος από στελέχη της.

4. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ

Η «Ιστοσελίδα» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

H «Ιστοσελίδα» μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την εταιρία κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. H εταιρία δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.

Παρόλο που η «Ιστοσελίδα» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/ φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘‘φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε ουδεμία των περιπτώσεων η «Ιστοσελίδα»

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Τα μέλη (χρήστες/επισκέπτες, αγοραστές και παραγωγοί/προμηθευτές) συμφωνούν να αποζημιώσουν και να απαλλάξουν την «Ιστοσελίδα» από ευθύνη λόγω υπαναχωρήσεως, συμπεριλαμβάνοντας λογικά δικηγορικά έξοδα, τα οποία ενδεχομένως προκύψουν από αθέτηση της παρούσας ή συμπληρωματικών εγγράφων αυτής ή από παραβίαση σχετικού νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου προσώπου

6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τόσο η «Ιστοσελίδα» όσο και ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας δεσμεύονται και συμφωνούν ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες σε έγγραφη, προφορική ή άλλη μορφή, που ανταλλάσσονται μεταξύ τους σε εκτέλεση των μεταξύ τους συναλλαγών, ή εξ αφορμής αυτών, παραμένουν στην κυριότητα του παραδίδοντος μέρους. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία χαρακτηρίζονται με το παρόν και θα τηρούνται ως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταξύ τους συναλλαγών. Ουδεμία αποκάλυψη αυτών σε τρίτους δεν θα είναι επιτρεπτή χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη συναίνεση του παραδίδοντος τις εμπιστευτικές πληροφορίες μέρους. o Η ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν ισχύει για πληροφορίες:

 • Που είναι δημόσιες και γενικώς διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, δίχως η διάθεση αυτή να είναι αποτέλεσμα παράβασης των όρων της παρούσας  Που λαμβάνονται από τρίτους, οι οποίοι δεν δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας,
 • Που ήταν ήδη στην κατοχή του αποδέκτη ή γνωστές σε αυτόν πριν από την έναρξη επικοινωνίας των μερών,
 • Που βάσει νόμου ή αποφάσεων των αρμόδιων δικαστικών και διοικητικών αρχών, το μέρος υποχρεούται να τις ανακοινώσει.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ]

Η «Ιστοσελίδα» σέβεται και δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/ χρήστη της «Ιστοσελίδας». Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «η Πολιτική») καθορίζει την εν λόγω δέσμευση της «Ιστοσελίδας» καθώς αναφέρει συνοπτικά τα δεδομένα που μπορεί να συλλέξει ή επεξεργαστεί η τελευταία, τον τρόπο χρήσης αυτών, καθώς, επίσης, και πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες μπορεί ή πρέπει ο επισκέπτης/χρήστης της «Ιστοσελίδας» να προβεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του σε αυτήν.

Η Πολιτική δύναται να αναθεωρείται ή/και ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή και άνευ ειδοποίησης. Η «Ιστοσελίδα» θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος θα θεωρείται ότι αποδέχεται την νέα Πολιτική με το να συνεχίζει να κάνει χρήση της «Ιστοσελίδας» ή των υπηρεσιών της. Για τον λόγο αυτό, κάθε επισκέπτης/ χρήστης της «Ιστοσελίδας» παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική.

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της «Ιστοσελίδας» υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στο πλαίσιο του Νόμου 4624/2019, ο οποίος αντικατέστησε τον παλαιότερο νόμο 2472/1997, και του Νόμου 3471/2006, καθώς και με τις αποφάσεις της αρμόδιας διοικητικής αρχής αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου (ιδίως του Κανονισμού 2016/679 & της Οδηγίας 2016/680 με τις όποιες τροποποιήσεις έχουν υποστεί). Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή στην νομοθετική ρύθμιση των προσωπικών δεδομένων, θα έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στην διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/ επισκεπτών του παρόντος δικτυακού 14 τόπου. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, και τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας.

Σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την «Ιστοσελίδα» αποτελούν: η εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η ιστοσελίδα στους χρήστες/ επισκέπτες του, η εν γένει ενημέρωση του χρήστη, η ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη σε σχέση με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, η ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λ.π., η εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας, και κάθε συναφής με τα ως άνω ενέργεια.

Τα μέλη έχουν την δυνατότητα οποτεδήποτε να επανεξετάσουν και να αλλάξουν τις προσωπικές πληροφορίες από τον λογαριασμό τους καθώς και να μην συμπληρώσουν τα προαιρετικά πεδία πληροφόρησης.

Η «Ιστοσελίδα» θα χρησιμοποιεί τις παραπάνω πληροφορίες με σκοπό αφενός την βελτίωση των υπηρεσιών της και αφετέρου την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες. o Η «Ιστοσελίδα» δεν ευθύνεται για την περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης συνδεθεί με την παρούσα ιστοσελίδα μέσω μιας εξωτερικής εφαρμογής, και κατά συνέπεια η «Ιστοσελίδα» να λάβει προσωπικά στοιχεία από εκεί.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της Πολιτικής που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/ υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας».

 • ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
  • Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας δύναται καταρχήν να επισκέπτεται το σύνολο της Ιστοσελίδας και των επιμέρους υποσελίδων αυτής, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητα του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο του. Ωστόσο, είναι δυνατό ότι για την πρόσβαση ή και χρήση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων περιοχών ή υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, να απαιτηθεί η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ή/και συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.
  • Η «Ιστοσελίδα» συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν: Ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του. Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του. Χρησιμοποιεί τις σελίδες της «Ιστοσελίδας» και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα.
  • Τα δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε περιλαμβάνουν: Βασικές πληροφορίες (όπως όνομα, επώνυμο. Στοιχεία επικοινωνίας (όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Πληροφορίες που τυχόν παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης. Πληροφορίες που νομίμως συλλέγονται από δημόσια προσβάσιμες πηγές.
  • Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν υπέχει ευθύνη η «Ιστοσελίδα» αναφορικά με τυχόν σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από την «Ιστοσελίδα» και οποιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ ιδιοκτησία της «Ιστοσελίδας»
 • ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  • Η «Ιστοσελίδα» θα δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη, τα οποία θα περιέχονται σε γνώση της, μέσω της «Ιστοσελίδας». Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την «Ιστοσελίδα» θα γίνεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης προς τούτο του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος θα τα παρέχει οικειοθελώς με σκοπό την παροχή 16 πρόσβασης στις ανωτέρω εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω της «Ιστοσελίδας».
  • Η καταχώριση των δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη κατά την εγγραφή του στην «Ιστοσελίδα» θα συνεπάγεται την συγκατάθεσή του στην συλλογή, χρήση και διαβίβαση αυτών βάσει των όρων της παρούσας Πολιτικής. Ο επισκέπτης/ χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει την συγκατάθεσή του προς τούτο, αποδεχόμενος την παρούσα Πολιτική πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του.
  • Ειδικότερα, ο επισκέπτης/χρήστης θα αποδέχεται και συγκατατίθεται όπως η «Ιστοσελίδα» υπό τους όρους της εφαρμοστέας νομοθεσίας όπως ισχύει, θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέγονται μέσω της «Ιστοσελίδας», με σκοπό την πρόσβαση του επισκέπτη/ χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτησή του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και της «Ιστοσελίδας» συναλλακτικής σχέσης, καθώς και για στατιστικούς λόγους και για σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του επισκέπτη/χρήστη.
  • Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από την «Ιστοσελίδα», προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας της «Ιστοσελίδας» και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από αυτήν ή οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Η «Ιστοσελίδα» ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το διαδίκτυο.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που θα συλλέγονται από την «Ιστοσελίδα» μέσω της ιστοσελίδας της, θα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο επισκέπτης/χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία αυτής ή απαιτείται με βάση των επιδικωκόμενο σκοπό και θα διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης του επισκέπτη/χρήστη με την «Ιστοσελίδα» ή εφόσον εκλείψουν οι λόγοι επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν υποχρεώσεις της «Ιστοσελίδας» δυνάμει της εφαρμοστέας νομοθεσίας.
  • Αποδέκτες στοιχείων των εν λόγω δεδομένων, δύνανται να είναι πέραν του ηλεκτρονικού καταστήματος, συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα ή συνεργαζόμενες με την «Ιστοσελίδα» επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Εκτός αν ρητά προβλέπεται στην Πολιτική ή επιτάσσεται εκ του νόμου ή/και τις αρμόδιες αρχές (όπως ενδεικτικά αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήμάτος τους), η «Ιστοσελίδα» δεν θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης άνευ της συγκατάθεσης αυτού.
  • Η «Ιστοσελίδα» δεν έχει το δικαίωμα να πωλήσει ή/και να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεση των χρηστών.
  • Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της «Ιστοσελίδας» αποτελεί υψίστης σημασίας για εμάς. Η τελευταία αφοσιώνεται να διασφαλίζει ότι λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύεται η ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης, κοινολόγησης, αλλοίωσης ή καταστροφής σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύουμε τα δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, η «Ιστοσελίδα» αδυνατεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχονται στην «Ιστοσελίδα» καθώς αυτό γίνεται με την ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ
  • Ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και ιδίως του Ν. 4624/2019, Ν. 3471/2006 και του Κανονισμού 679/2016, καθώς και των αποφάσεων του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών ήτοι: 18 (a) το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα του που επεξεργαζόμαστε το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα του που τηρούμε, (b) το δικαίωμα της διόρθωσης αυτών, (c) το δικαίωμα της διαγραφής αυτών, (d) το δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του, (e) το δικαίωμα φορητότητας αυτών σε άλλο υπεύθυνο ή εκτελούντα την επεξεργασία.
  • Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης εναντιωθεί με την επεξεργασία των δεδομένων του από την «Ιστοσελίδα» ή επιθυμεί να ανακαλέσει την συγκαταθεσή του (που θα έχει δοθεί προηγουμένως), η «Ιστοσελίδα» θα συμμορφωθεί με τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις της, εφόσον δοθούν εγγράφως. Σημειώνεται ότι η εναντίωση ή ανάκληση συγκατάθεσης θα συνεπάγεται ότι η «Ιστοσελίδα» δεν θα δύναται να ανταποκριθεί στην υλοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Η ανάκληση συγκατάθεσης ενεργεί μόνο για το μέλλον και δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στην συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η «Ιστοσελίδα» θα δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης μόνο στο μέτρο που θα επιτρέπεται από τον νόμο προκειμένου να ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις της ή/και για την προάσπιση των δικαιωμάτων της.
  • Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η «Ιστοσελίδα» θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός των προβλεπομένων στην νομοθεσία χρονικών προθεσμιών ενημερώνοντας γραπτώς τον επισκέπτη/χρήστη για την ικανοποίηση του αιτήματος, άλλως για τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή την ικανοποίηση αυτού.
  • Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την «Ιστοσελίδα» και να υποβάλλει το αίτημά του εγγράφως στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [info@kanapes4you.gr].
  • Επίσης, κάθε επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή (ελληνική Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), η οποία εξετάζει έγγραφες καταγγελίες σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται 19 στον ιστότοπό της (www.dpa.gr), σε περίπτωση που αντιτάσσεται στην επεξεργασία από την «Ιστοσελίδα» των δεδομένων του.

8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 • Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της «Ιστοσελίδας» να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του κάθε φορά που θεωρεί αυτή (ενν. Η «Ιστοσελίδα») ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.

9. COOKIES

Για την σωστότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλύτερη πλοήγησή του επισκέπτη/χρήστη αυτής, καθώς και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, χρησιμοποιούμε cookies.

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων, τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομετακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και την χρήση αυτής.

Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/ χρήστη ή για τα αρχεία του και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη έχει την δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Με τον τρόπο αυτό, η Ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειές και προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών για ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρχει πχ. εξατομίκευση διαδικτυακών διαφημίσεων, ανάλυση επισκεψιμότητας ή άλλη στατιστική ανάλυση, και παροχή των υπηρεσιών που έχουν ζητήσει. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να εισάγει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης τις προτιμήσεις του κάθε φορά που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Η Εταιρία και οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά cookies. o Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, με τις οποίες μπορείτε να διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Σημειώνεται ότι με την απόρριψη των cookies μπορείτε να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, όμως ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να δυσχεραίνεται ή καθίσταται αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων αυτής.

Ειδικότερα:

 • ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΑ COOKIES; Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.
 • Μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές ρυθμίζοντας κατάλληλα τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείται, επιτρέποντας είτε την αποδοχή συγκεκριμένων μόνο τύπων cookies ή την άρνηση στη χρήση τους.
 • Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τη διαδρομή για τη διαγραφή τους από τη μνήμη του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
 • ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ COOKIES; Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http:// cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org 
 • ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

10. ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ/ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της «Ιστοσελίδας» και του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας αυτής και των υπηρεσιών της.

Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί και αποδεικνύεται εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας, στην Αττική Ελλάδος.